home page
Lučka uprava Zadar
Gaženička cesta 28 C
Zadar 23000
tel: 385 23 201 201
fax: 385 23 201 212
VELA LAMJANA - KALI, otok Ugljan

Ribarska luka Vela Lamjana nalazi se pod nadležnošću Lučke uprave Zadar od 6.12. 2006. godine (NN-132/06).

Obzirom na značaj koji ribarska industrija ima, ne samo za otok Ugljan, već i cijelu Zadarsku županiju, nametnula se potreba za realizacijom projekta proširenja i modernizacije ribarske luke, u sklopu kojeg bi se planirali i realizirali dodatni pomorsko građevinski objekti.
Postojeće stanje luke Vela Lamjana, Kali je takvo da je raspoloživa obala u duljini od samo 160 metara uz koju pristaju i borave ribarski brodovi, dok se na platou do same obale vrši iskrcaj ribe i deponiranje ribarske opreme. Obzirom na evidentnu nedostatnost kako prostora tako i obale koja bi zadovoljavala potrebe znatne ribarske flote, u okviru realnih prostornih i drugih mogućnosti, Lučka uprava Zadar je pokrenula projekt izgradnje i dogradnje ribarske luke, u sklopu kojeg se planira izgradnja sadržaja kako slijedi:
  - dodatna obala za prihvat ribarskih brodova, i to u produžetku već postojeće,
  - osiguranje površine za deponiranje ribarskih mreža i ostale opreme,
  - zasebna obala za manje ribarske brodice,
  - ogovarajuća zaštita akvatorija luke.

Nastavno na sve gornje sadržaje, planirani su zahvati sljedeće vrste:
  - dogradnja operativnog gata, koji će dobiti funkciju glavnog lukobranskog objekta,
  - dogradnja obale za prihvat ribarskih brodova, sa površinom za prekrcaj ribe i to u produžetku već postojeće obale na sjeverno-istočnom dijelu uvale,
  - u dnu uvale, a u produžetku novoplaniranog prostora za prihvat ribarskih brodova planirana je izgradnja dužobalnog gata za prihvat plovila domicilnog stanovništva,
  - opskrbna prometnica između obale za prihvat ribarskih brodova i novoplanirane površine za odlaganje ribarske opreme planirano treba omogućiti neometanu komunikaciju u funkciji ukrcaja-iskrcaja tereta i opskrbe brodova,
  - na jugozapadnoj strani obale planiran je operativni gat i obala za prihvat brodica.


Dogradnja glavnog lukobranskog objekta
Glavni lukobranski objekt treba postati dograđeni i sanirani postojeći operativni gat, čije produženje je trapeznog oblika, a produljuje se za 27,96m na sjevernoj strani, te 25,93m na južnoj strani čime se formira glava novog operativnog gata ukupne širine 7,73m.

Obala za prihvat ribarskih brodova i prekrcaj ribe
U produžetku postojeće obale za prihvat ribarskih brodova planira se nova obalna trasa. Ukupna duljina nove trase iznosi 161,59 m.

Operativni gat i zapadna obala za prihvat brodica
Operativni gat je duljine 58,00 m i širine 8,00 m. Operativni gat završava sa manjim gatom dužine 12,00 i širine 4,00 m. U nastavku trase operativnog gata je obala za prihvat brodica ukupne dužine 71,00 m.

Istočna obala za prihvat brodica
U nastavku obale za prihvat ribarskih brodova realizira se obala u luku dužine cca 76,70 m, koja slijedi prirodnu obalu i dalje nastavlja u pravcu za dužinu cca 34,40 m. Dakle novoplanirana obalna trasa je ukupne duljine cca 111,0 m.

Površina za odlaganja ribarske opreme i kolni pristup
Površina za odlaganje ribarske opreme planira se u dnu uvale. Obuhvat ove površine je do lica potpornog zida planirane prometnice.
Kolni pristup između obale za prihvat ribarskih brodova i površine za odlaganje ribarske opreme je interna tehnološka prometnica.

Počam od 2007.g. Lučka uprava Zadar je investirala dio vlastitih sredstava u izradu dokumentacije kao preduvjeta za izradu projektne dokumentacije, kao što su izrada parcelacijskih elaborata, idejnih projekata, troškovi upravnih pristojbi za lokacijske i građevinske dozvole, te i djelomično sufinancirala troškove izrade projektne dokumentacije radi ishođenja upravnih akata građenja i pripremne dokumentacije za nabavu građevinskih radova.

Temeljem Odluke o raspodjeli sredstava tri ministarstva (Ministarstvo mora, prometa, i infrastrukture,  Ministarstvo poljoprivrede i Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta) iz studenog 2016. godine, za financiranje razvoja dijela luka otvorenih za javni promet namijenjenih prihvatu ribarskih brodova Lučkoj upravi Zadar dodijeljena su sredstva za sufinanciranje izrade projektno tehničke dokumentacije na projektu izgradnje ribarske infrastrukture za ribarsku luku Vela Lamjana i to u iznosu od 755.000,00 HRK.

Paralelno s izradom projektne dokumentacije, Lučka uprava Zadar je po objavi Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« početkom 2018. godine, započela izradu opsežne dokumentaciju kako bi mogla izvršiti prijavu na Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere I.23/I.24 Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa, a koja prijava je podnesena Ministarstvu poljoprivrede, Uprava za ribarstvo u ožujku 2018. godine. Kvalitetan poslovni plan i potpuna dokumentacija osigurala je Lučkoj upravi Zadar kao Korisniku, dodjelu potpore u ukupnom iznosu od 36.843.281,25 kuna s PDV-om, a što je potvrđeno Odlukom iz srpnja 2018. godine.

Po objavljenim natječajima za izgradnju i stručni nadzor nad radovima proširenja i modernizacije ribarske luke Vela Lamjana, u siječnju i veljači potpisani su ugovori s izvođačima radova: Zajednica ponuditelja: Kali gradnja d.o.o., EL-TIM d.o.o. Zadar i YU-BRIV d.o.o. za iznos od 23.681.913,70 kuna (bez PDV-a), dok će stručni nadzor realizirati Kozina projekti d.o.o za iznos od 744.600,00 kuna (bez PDV-a).

Radovi na izgradnji ribarske luke Vela Lamjana službeno su započeli u ožujku 2019. godine a krajnji rok završetka radova je 18 mjeseci.

Postojeće stanje

Postojeće stanje  - (preuzmite pdf postojećeg stanja - ovdje)

Situacijsko rješenje  - (preuzmite pdf Situacijskog rješenja - ovdje)

Izvršeni radovi rujan, 2019.

Izvršeni radovi kolovoz, 2019.

Izvršeni radovi svibanj, 2019.

INFORMACIJE


Geografska pozicija
Vremenska zona
Valuta
Opće informacije
Informacije o sidrištu
...

TARIFE


Pregledajte tarife Lučke uprave Zadar

NATJEČAJI


Natječaji za:
radna mjesta u Lučkoj upravi,
koncesijski natječaji itd.

ultradesign