Ribarska luka Gaženica

Naslovna   //   Lučka područja

U ribarskoj luci Gaženica započeli su radovi u sklopu projekta rekonstrukcije i dogradnje postojeće ribarske luke.

U prvoj fazi radova koja je započela u rujnu 2020. godine proširit će se obala, izgraditi servisni plato za spuštanje i dizanje brodova, a izgradit će se i skladište s pripadajućim pomoćnim objektima.

O projektu:

Na k.č 10806/6 k.o. Zadar ukupne površine obuhvata P = 16.874 m2 koja je formirana proširenjem iste čestice s dijelovma k.č. 10806/11 k.o. Zadar, rekonstruirat će se i dograditi postojeća ribarska luka. Ribarska luka, odnosno ribarski dio luke, nalazi se u sjevernom dijelu putničke luke Gaženica, zapadno od novoizgrađene benzinske pumpe. Postojeća ribarska luka sastoji se od jedne obale koja se proteže u smjeru sjeverozapad – jugoistok u duljini od 210m. Obala je betonska konstrukcija, opremljena priveznim bitvama (polerima) na razmaku od 5 m i odbojnicima u cijeloj dužini obale. Trenutno se koristi za prihvat ribarskih brodova te ukrcaj i iskrcaj ribe i ribarske opreme. Pored obale s kopnene strane nalazi se ravna šljunčana površina omeđena sa sjeveroistoka glavnom prometnicom unutar kompleksa Luke Gaženica koja povezuje županijsku cestu ŽC6036 i državnu cestu D424. Kolni prilaz osiguran je direktnim spojem na semaforizirano raskrižje na navedenoj prometnici.

Realizacijom projekta steći će se uvjeti za trajno i kvalitetno rješenje internih prometnica (promet u kretanju i mirovanju), manipulativnih površina, prostora za krpanje i pranje mreže, odvodnje oborinskih i otpadnih voda, vanjske rasvjete, vanjske hidrantske mreže, obalnog zida. Isto tako, osigurati će se prostor za skladištenje rezervnih dijelova, ribarskih alata i opreme.

Projekt izgradnje ribarske luke, čiji početak radova se predviđa krajem kolovoza/početkom rujna 2020. godine, sastoji se od 3 faze:

1. faza – obala i travel lift

2. faza – manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

3. faza – skladište i pomoćni prostori.

Obala i travel lift

Za potrebe servisiranja brodova, predviđa se gradnja servisnog platoa za podizanje i spuštanje plovila u more pomoću dizalice – travel lifta. Plato za podizanje i spuštanje plovila smješten je na zapadnom dijelu postojeće obale. Servisni plato za podizanje i spuštanje plovila u more sastoji se od dva gata. Zapadni (veći) gat ima trapezni oblik čija najveća širina (uz obalu) iznosi oko 27 m, a istočni (manji) gat je širine 4 m. Duljina oba gata je 28 m.

Manipulativni i servisni prostor, interne prometnice, zelene površine

Uzimajući u obzir namjenu zahvata u prostoru, posebna pažnja biti će posvećena osiguravanju prostornih, tehničkih i sanitarnih uvjeta kako bi se predviđene djelatnosti mogle nesmetano odvijati.

Prometne i manipulativne površine oblikovno su podijeljene u dva dijela. Sjeveroistočni dio neposredno se nastavlja na konstrukciju istezališta za brodove. Manji dio ove cjeline čine prilazna dvotračna prometnica širine 12,00 m te parkiralište za osobna vozila sa 23 parkirna mjesta. Jugozapadna cjelina organizirana je oko zgrade skladišta i pratećih objekata, a sadrži parkiralište za teretna vozila, parkiralište za osobna vozila s 30 parkirnih mjesta, manipulativni prostor za ukrcaj i iskrcaj te površinu za pranje i krpanje mreža.

Skladište i pomoćni prostori

U sklopu uređenja ribarske luke predviđena je izgradnja skladišta s pripadajućim pomoćnim objektima. Objekt skladišta sastoji se od šest jednakih skladišnih odjeljaka koji funkcioniraju kao zasebne cjeline (različiti korisnici). Namjena skladišta je skladištenje mreža, ribarskih alata, rezervnih dijelova, opreme i uređaja za ribarske brodove. Skladište nije namijenjeno za skladištenje boja i lakova niti za skladištenje drugih lakozapaljivih tvari. Bruto površina skladišta iznosi 917,58 m2. Neto površina skladišta iznosi 891,00 m2 (6X148,50 m2). Skladište je projektirano kao montažna čelična hala pravilnog pravokutnog tlocrta dimenzija 60,20 x 15,20 m. Najveća visina građevine u sljemenu iznosi 7,65 m.

Dva pomoćna objekta

Uz objekt skladišta, sa njegove sjeverozapadne strane, predviđena je gradnja objekta sa prostorijama za odmor i boravak ribara i drugih zaposlenika, garderobama i sanitarijama, prostorijom za proizvodnju leda te prostorijom za smještaj pribora za čišćenje i održavanje. Građevina je u tlocrtu pravokutnik, tlocrtnih dimenzija 10,70 x 8,85 m. Bruto površina objekta sa zajedničkim prostorijama iznosi 94,70 m2.

Projekt rekonstrukcije Ribarske luke Gaženica sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

U budućnosti se u ribarskoj luci predviđaju dodatne investicije u daljnje poboljšanje infrastrukture namijenjene razvoju ribarstva i ribarske industrije, za što je u tijeku izrada projektne dokumentacije i ishođenje pripadajućih dozvola kao i osiguravanje sredstava za financiranje predviđenih radova. U toj fazi planira se izgraditi novi obalni zid na zapadnoj strani ribarske luke s manipulativnom površinom i novom prometnicom s infrastrukturom. Cilj je osigurati bolje uvjete za otpremu ulova, sigurnost i zaštitu ljudi, veće manipulativne površine, zatvorene prostore, infrastruktura, povećanje kapaciteta iskrcaja i ukrcaja te veza ribarskih brodova.

Završetak radova – 12.05.2022.

Tijek radova – 11.01.2022.

Tijek radova – 04.10.2021.

Tijek radova – 31.07.2021.

Tijek radova – 31.05.2021.

Tijek radova – 31.03.2021.

Tijek radova – 15.02.2021.

Tijek radova – 30.11.2020.

Početak radova rujan 2020.