Vodstvo i tim

Naslovna   //   Lučka uprava Zadar

Tijela Lučke uprave Zadar

Tijela Lučke uprave Zadar su Upravno vijeće i Ravnatelj.

Upravno vijeće čine:

 1. četiri predstavnika Vlade Republike Hrvatske od kojih je jedan zaposlenik lučke kapetanije na čijem je području sjedište lučke uprave, koje imenuje Vlada Republike Hrvatske,
 2. jedan predstavnik županije na čijem je području sjedište lučke uprave, kojeg imenuje župan,
 3. jedan predstavnik grada, odnosno općine na čijem je području sjedište lučke uprave, kojeg imenuje gradonačelnik ili općinski načelnik,
 4. jedan predstavnik svih ovlaštenika koncesija koji obavljaju djelatnosti na lučkom području.

Predsjednika Upravnog vijeća lučke uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske.

Upravno vijeće

Upravlja Lučkom upravom Zadar i ima sedam članova. Radom Upravnog vijeća upravlja predsjednik Upravnog vijeća i imenuje ga Vlada Republike Hrvatske. U Upravno vijeće biraju se četiri predstavnika Vlade Republike Hrvatske, od kojih je jedan zaposlenik lučke kapetanije na čijem je području sjedište lučke uprave, jedan predstavnik županije, jedan predstavnik grada i jedan predstavnik svih ovlaštenika koncesije, kojeg bira Savjet za luke.

Članovi Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar su:

 1. Darko Kasap, predsjednik
 2. Boris Fantulin, predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, član
 3. Živko Kolega, član
 4. Alen Rukavina, predstavnik Lučke kapetanije Zadar, član
 5. Marino Buturić, član
 6. Željko Lončar, predstavnik Zadarske županije, član
 7. Mario Pešut, predstavnik Grada Zadra, član
 8. Rade Fain, predstavnik Savjeta za luku, član

Svi članovi Upravnog vijeća za svoj angažman primaju mjesečnu naknadu od 2.000 kuna neto.

Ključne ovlasti Upravnog vijeća su:

 1. donosi godišnji program rada i razvoja luke koji obuhvaća financijski plan luke, na prijedlog ravnatelja lučke uprave,
 2. donosi odluke o provođenju osnovnih smjernica lučke poslovne politike,
 3. odobrava financijski izvještaj o radu i izvještaje o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke i dostavlja ga Ministarstvu,
 4. donosi lučke tarife.

O ostalim ovlastima Upravnog vijeća pročitajte više u članku 19. Statuta Lučke uprave Zadar.

Upravno vijeće je za svoj rad odgovora Vladi Republike Hrvatske, a odluke donosi većinom glasova, uključujući i glas predsjednika Upravnog vijeća.

Ravnatelj

Zastupa i predstavlja Lučku upravu Zadar. Za svoj rad odgovora Upravnom vijeću, ministru nadležnom za pomorstvo i Vladi Republike Hrvatske. Imenuje ga Upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo. Bira se na mandat od četiri godine.

Ravnatelj Lučke uprave Zadar je gdin. Željko Knežević, koji je na mjesto ravnatelja imenovan u kolovozu 2022. godine.

Ključne ovlasti Ravnatelja su:

 1. predlaže Upravnom vijeću donošenje općih i drugih akata iz njegove ovlasti,
 2. izvršava odluke Upravnog vijeća,
 3. donosi akte koji nisu u ovlasti Upravnog vijeća, a u skladu su sa Statutom,
 4. predlaže Upravnom vijeću unutarnje ustrojstvo, potreban broj i sastav stručno-tehničkog osoblja.

O ostalim ovlastima Ravnatelja pročitajte više u članku 29. Statuta Lučke uprave Zadar.

Tim Lučke uprave Zadar (stručno-tehničko osoblje)

Pomoćnik ravnatelja za infra/supra razvoj
Marijeta Kalanj Jelavić

Pomoćnik ravnatelja za komercijalno-operativne poslove i marketing
Đoni Štambuk

Voditelj Službe koncesija
Marin Slavić

Referent za koncesije
Elvi Šimunov-Skoblar

Voditelj Financijske službe
Irena Rončević

Voditeljica Pravne službe

Referentica za pravne, kadrovske i opće poslove
Sara Dujić

Voditelj Službe održavanja
Marija Martinić Perme

Tajnica – Ured ravnatelja
Tanja Sakara-Gjergja

Tajnica – Voditelj računovodstva
Marija-Mandalina Zubak

Referentica računovodstva
Iva Knežević

Osoba zadužena za sigurnost luke – PFSO
Marin Perica

Službenica za informiranje
Sara Dujić