Pristup informacijama

Naslovna   //   Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija javnog karaktera te obavezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji. Ovo pravo također podrazumijeva obavezu aktivnog i samoinicijativnog objavljivanja određenih informacija, bez zahtjeva korisnika (proaktivna objava informacija). Lučka uprava Zadar dužna je pravovremeno i istinito informirati javnost o obavljanju svojih djelatnosti, kao i o uvjetima i načinu davanju svojih usluga te omogućiti uvid u svu dokumentaciju, osim one koja je zakonom, aktom o osnivanju i statutu određena kao službena ili poslovna tajna. Lučka uprava Zadar dužna je imenovati službenika za informiranje, voditi službeni upisnik, omogućiti ponovnu uporabu informacija na zahtjev korisnika te na internetskoj stranici objavljivati informacije na lako pretraživ način.

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama zajamčeno pravo svakoga građanina ili pravne osobe na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Pravo na pristup informacijama javnog karaktera ima svaki građanin (fizička osoba u bilo kojem svojstvu) i pravna osoba (tvrtka, nevladina udruga, medij, ustanova i druge organizacije). Informacije od javnog karaktera su informacije o radu tijela javne vlasti, njihovom odlučivanju i odlukama, financijskim pitanjima, odnosno svemu što je vezano na njihov rad ili organizaciju, osim u slučajevima kada su informacija ili njezini dijelovi zaštićeni zakonom radi očuvanja drugih važnih interesa (npr. privatnosti ili nacionalne sigurnosti). Informacije mogu biti u obliku dokumenata, zapisa i bilo kojem drugom obliku (pisani, vizualni i slušni). Cilj je postići transparentnost u donošenju odluka, transparentnost rada i odlučivanja, transparentnost financiranja te transparentnost u pružanju usluga i komunikaciji s korisnicima.

Ponovna uporaba informacija

Ponovna uporaba informacija je korištenje informacija tijela javne vlasti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe koje su različite od izvorne svrhe za koju se informacije prikupljaju u okviru javnog posla. Ove informacije mogu koristiti fizičke i pravne osobe (građani, udruge, privatni sektor, akademska zajednica).

O ostvarivanju prava na pristup informacijama u Lučkoj upravi Zadar brine se Službenik za informiranje.

Sara Dujić, mag.iur.
Tel: 023 233 180
E- adresa: sdujic@port-authority-zadar.hr

Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti usmeno (osobno ili telefonom) ili pisanim putem (poštom, osobno, telefaksom ili elektroničkom poštom). Također, moguće je koristiti i sljedeće obrasce za podnošenje zahtjeva: