NOVOSTI

TRANSPONEXT – Next chapter in the transport of goods

 

  17.06.2024.

 
 

Transponext

Naziv projekta: Next chapter in the Transport of Goods

Akronim projekta: TRANSPONEXT

Program: Program prekogranične suradnje Italija- Hrvatska 2021. – 2027.

Ukupni proračun projekta: 2.706.230,70 EUR  (2.164.984,56 EUR ERDF)

Proračun Lučke uprave Zadar: 339.750,00 EUR  (271.800,00 EUR ERDF)

Trajanje projekta: 30 mjeseci (01/03/2024-31/08/2026)

Vodeći partner: Klaster intermodalnog prijevoza

Projektni partneri:

 • CFLI – Intermodal Logistics Training Centre
 • ELEVANTE S.r.l.
 • Istarska razvojna agencija – IDA Ltd.
 • ADRIAFER S.R.L.
 • Agenzia di Sviluppo, Special Agency of the Chamber of Commerce of Chieti Pescara
 • Lučka uprava Zadar
 • Lučka uprava Ploče

Opis  projekta

Posljednjih godina Europska unija posvećuje posebnu pozornost smanjenju emisija stakleničkih plinova u prometnom sektoru. Jedna od aktivnosti koju podupiru strategija EUSAIR i Europski Zeleni Plan je optimizacija prometnih ruta korištenjem intermodalnih i multimodalnih veza.

Cilj projekta TRANSPONEXT je poduprijeti održivi rast prekograničnog intermodalnog prometa i multimodalne veze koje generiraju pomorski čvorovi u programskom području kroz modernizaciju ICT alata i implementaciju inovativnih i originalnih rješenja u cilju poticanja kvalitete, sigurnosti, učinkovitosti i ekološke održivosti prometnih usluga.

Kako bi se postigao ovaj cilj, projekt kapitalizira glavne rezultate projekta TRANSPOGOOD (Italija- Hrvatska 2014.-2020.) i nastavlja graditi snažnu prekograničnu suradnju kako bi se poboljšalo korištenje TRANSPOGOOD platforme te olakšao i podržao nesmetan prijevoz procesa u Programskom području.

Projekt TRANSPONEXT fokusiran je na tri glavna skupa mjera za postizanje svojih ciljeva:

 • pripremne radnje i strateški okvir – aktivnosti za potporu razvoja zelenijih prijevoznih opcija kroz prekograničnu strategiju i akcijski plan za intermodalni prijevoz
 • implementacije novih rješenja – pet novih rješenja u različitim lukama i lokacijama na Hrvatskoj i Talijanskoj strani kako bi se olakšao protok robnog prometa, povećala učinkovitost i smanjili troškovi prijevoza povećanjem dostupnosti informacija
 • razvoj i provedba programa prekogranične obuke – prekogranični tečajevi obuke za upravljanje prometom u obalnim i unutarnjim područjima za optimizaciju korištenja poboljšanog alata TRANSPOGOOD Platforme nadograđenog u projektu

Sva tri pristupa su međusobno povezana i ključna su za uspjeh rezultata projekta.


Project name: Next chapter in the Transport of Goods

Project acronym: TRANSPONEXT

Financing programme: Interreg Italy-Croatia Programme 2021-2027

Project total budget: 2.706.230,70 EUR  (2.164.984,56 EUR ERDF)

Budget of the Port of Zadar Authority: 339.750,00 EUR  (271.800,00 EUR ERDF)

Project duration: 30 months (01/03/2024-31/08/2026)

Lead partner: Intermodal Transport Cluster

Project partners:

 • CFLI – Intermodal Logistics Training Centre
 • ELEVANTE S.r.l.
 • Istrian Development Agency – IDA Ltd.
 • ADRIAFER S.R.L.
 • Agenzia di Sviluppo, Special Agency of the Chamber of Commerce of Chieti Pescara
 • Port of Zadar Authority
 • Port of Ploče Authority

Project description

In the recent years, European Union has been paying special attention to the reduction of GHG emissions in the transport sector. One of the activities supported by both, EUSAIR strategy and European Green Deal is optimization of transport routes using intermodal and multimodal connections.

TRANSPOENXT project, financed under Interreg Italy-Croatia CBC programme 2021-2027., aims to support the sustainable growth of cross-border intermodal and multimodal connections generated by maritime nodes in the Programme area through the modernization of ICT tools and implementation of innovative and original solutions in order to boost quality, safety, efficiency and environmental sustainability of transport services.

To achieve this objective, project capitalizes on the main results and outputs of the project TRANSPOGOOD (Italy- Croatia 2014-2020) and continues to build a strong cross-border cooperation to improve the usage of TRANSPOGOOD Platform in order to facilitate and support smooth transportation process in the Programme Area.

TRANSPONEXT project focuses on three main sets of measures to achieve its objectives:

 • preparatory actions and strategic framework – actions to support development of greener transport options through the cross-border strategy and action plan for intermodal transport
 • implementation of new solutions – five new solutions in different ports and locations on both Croatian and Italian side in order to facilitate the flow of freight transport, to increase efficacy and reduce the costs of transport by increasing information availability
 • development and performance of cross-border training schemes – cross-border training courses for traffic management in the coastal and inner areas to optimize the use of enhanced TRANSPOGOOD Platform tool upgraded in the project

All 3 approaches are intertwined with each other and essential for the success of project results.