NOVOSTI

MILEPORT

 

  28.03.2024.

 
 

MILEPORT

Cilj projekta MILEPORT je riješiti slabu pristupačnost posljednje milje jadranskih luka, što utječe na njihovu integraciju u odgovarajuće gradove i zaleđe, uzrokujući neučinkovitost multimodalnog transporta, slabiji gospodarski rast, veće onečišćenje zraka povezano s prometom kao i emisije stakleničkih plinova. Kako bi se to promijenilo, suradnja na objema obalama Jadranskog mora je od vitalnog značaja jer su pitanja koja treba rješavati zajednička i pokrivaju operativne teme koje se ne mogu rješavati na lokalnoj razini, s obzirom na globalnu prirodu prometnih tokova. Kako bi to postigli, partneri će se usredotočiti na digitalizaciju, izradu srednjoročnih i dugoročnih alata za planiranje i testiranje IT alata na području Italije i Hrvatske, omogućujući postavljanje zajedničkih standarda.

Projekt MILEPORT financiran je iz Interreg Programa prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 2021.-2027. Partnerstvo se sastoji od 8 partnera – 5 iz Italije i 3 iz Hrvatske, a vodi ga Uprava za mrežu luka istočnog Jadrana. Ukupni proračun projekta je 2.575.574,60 EUR (2.060.459,68 EUR ERDF), dok Lučka uprava Zadar ima ukupni proračun od 291.650,00 EUR (233.320,00 EUR ERDF). Trajanje projekta je 30 mjeseci (01/02/2024-31/07/2026).MILEPORT project objective is to solve the weak last mile accessibility of Adriatic ports, affecting their integration into the respective cities and hinterlands, causing multimodal transport inefficiency, weaker economic growth, higher transport-related air pollution and greenhouse gas emissions. To change this, cooperation on both shores of the Adriatic Sea is vital, because the issues to be tackled are common and cover operational topics that cannot be dealt at local level, given the global nature of transport flows. To achieve this, partners will focus on digitalisation, drafting medium and long-term planning tools and testing IT tools in Italy-Croatia territory, enabling us to set common standards.

MILEPORT project is financed by Interreg Italy-Croatia cross-border cooperation programme 2021-2027. The partnership consists of 8 partners – 5 from Italy and 3 from Croatia and is led by Port Network Authority of the Eastern Adriatic Sea. Overall project budget is EUR 2,575,574.60 (EUR 2,060,459.68 ERDF) while Port of Zadar Authority has an overall budget of EUR 291,650.00 (EUR 233.320,00 ERDF). Project duration is 30 months (01/02/2024-31/07/2026)