NOVOSTI

Potpisan Ugovor o koncesiji za pružanje osnovnih lučkih usluga i pratećih gospodarskih aktivnosti u luci Gaženica

 

  12.09.2018.

 
 

U Zadru je 12. rujna 2018. godine potpisan ugovor Lučke uprave Zadar za pružanje osnovnih lučkih usluga putnicima i ostalih gospodarskih aktivnosti s tvrtkom Zadar International Port Operations (ZIPO). Ugovor se sklapa na 20 godina tijekom kojih će Lučka uprava Zadar ostvarivati stalnu godišnju naknadu za koncesiju te promjenjivu naknadu od ukupnog prihoda koncesionara u iznosu od 12 % za obavljanje osnovnih lučkih djelatnosti i 6 % za obavljanje pratećih gospodarskih aktivnosti. Koncesionar se također obvezao značajno povećati međunarodni putnički promet, bilo kroz matičnu (home port) luku, bilo kroz linijski promet.

Za obavljanje osnovnih lučkih usluga i pratećih gospodarskih aktivnosti u koncesiju se daje područje Terminala, koje osim Centralne zgrade obuhvaća zemljište i objekte u funkciji ukrcaja i iskrcaja putnika i vozila u međunarodnom prometu, te parkiralište s maksimalnim kapacitetom od 300 parkirnih mjesta. Koncesionar će pružati različite lučke usluge putnicima u međunarodnom linijskom i povremenom pomorskom prometu u okviru matične (home port) luke, kao i druge prateće gospodarske djelatnosti, samostalno ili putem potkoncesionara i trećih osoba, koje može pružati i putnicima u obalnom pomorskom prometu. ZIPO s obavlja-njem ovih aktivnosti mora započeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Ugovora.

Prema odredbama ugovora koncesionar tijekom naredne tri godine treba ostvariti 64 933 putnika i 13 677 vozila u međunarodnom linijskom prometu te 72 528 putnika u okviru home port luke i 246 544 putnika u tranzitu, a tijekom pet godina još veći broj putnika i vozila. „Je-dan od najvažnijih natječajnih uvjeta bio je osigurati povećanje međunarodnog putničkog prometa. Današnjim potpisom ugovora Putnička luka Gaženica postaje ujedno i matična luka za kruzere.
Stavljanjem u gospodarsku funkciju međunarodnog putničkog terminala zaokružili smo dugogodišnji investicijski ciklus, a vrhunska infrastruktura omogućit će novi gospodarski zalet i razvoj Zadra, Dalmacije i Hrvatske.“, izjavio je Robert Škifić, ravnatelj Lučke uprave Zadar.

ZIPO će, slijedom ugovornih obaveza, nabaviti i ugraditi uređaje i opremu u Terminal, bit će dužan upravljati i održavati Terminal o svom trošku te svake godine donositi Plan održavanja koji odobrava Lučka uprava Zadar. U prvih pet godina ZIPO se obvezao na ulaganje vrijedno 2 milijuna eura u prekrcajni most za pješake, tzv. gangway i ostalu opremu. Također, dužan je poduzimati mjere i aktivnosti u zaštiti i očuvanju morskog okoliša i sprječavanju njegovog onečišćenja.
Tijekom trajanja koncesije ZIPO će svake godine Lučkoj upravi Zadar plaćati stalnu naknadu u iznosu od 1.628.000 kuna. Sve to vrijeme ZIPO će od ukupno ostvarenog prihoda Lučkoj upravi Zadar plaćati i promjenjive naknade u iznosu od 12 % za pružanje osnovnih lučkih usluga te 6 % za prateće gospodarske usluge. Prihode od pružanja osnovnih usluga lučkih djelatnosti ZIPO će ostvarivati na temelju javno objavljenih tarifa lučkih naknada, dok se Lučka uprava Zadar obvezala da najviši iznos tarifa lučkih naknada neće propisivati ispod tarifa lučkih naknada za iste ili istovrsne usluge koje se naplaćuju u drugim lukama na Jadranskom moru. Prije stupanja na snagu ovog Ugovora ZIPO je dužan osigurati rizike od odgovornosti i osigurati svu lučku infrastrukturu i suprastrukturu, kao i svu opremu i uređaje po nabavnoj vrijednosti ugrađenu na Terminalu i parkiralištu. Ujedno je tijekom cijelog trajanja Ugovora te godinu nakon njegovog prestanka dužan održavati financijsko jamstvo u korist Lučke uprave Zadar koje ima oblik bezuvjetne bankarske garancije u iznosu od 5.500.000 kuna.
Izgradnja međunarodnog putničkog terminala i njegovo stavljanje u gospodarsku funkciju jedan u nizu investicijskih projekata Lučke uprave Zadar. Do sada je u sve radove u Novoj luci Zadar uloženo nešto malo više od 178 milijuna eura, a financirale su ih dvije velike europske razvojne banke, Europska investicijska banka i njemački KfW. Izgrađeno je 12 gatova, od kojih je pet namijenjeno međunarodnom, a sedam lokalnom prijevozu putnika. Izgrađena je i kompletna infrastruktura. Od ovog cijelog ulaganja tek se 15 % ili nešto malo više od 26 milijuna eura odnosi se izgradnju međunarodnog putničkog terminala.

Potpisivanju Ugovora o koncesiji prethodio je otvoreni natječaj u studenome prošle godine koji je proveden na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakona o koncesijama te odluka Upravnog vijeća Luke Zadar iz ožujka ove godine kojom je 20-godišnja koncesija za pružanje osnovnih lučkih usluga putnicima u Putničkoj luci Gaženica ponuđena tvrtki Zadar International Port Operations. ZIPO je tvrtka kćer međunarodne kompanije Global Ports Holding (GPH) Plc čije dionice kotiraju na Londonskoj burzi. Riječ je o jednom od najvećih lučkih operatera na svijetu, koji upravlja putničkim terminalima na Karibima, Medite-ranu, Jadranu i Aziji. Kompanija djeluje od 2004., ima brojna iskustva i svjetske reference, a posljednju iz Havane, gdje je dobila 15-godišnju koncesiju za upravljanje lukom za kruzere.
Ugovor o koncesiji dostupan je na internetskoj stranici Lučke uprave Zadar. Potpisnici Ugovora o koncesiji su u ime Lučke uprave Zadar ravnatelj Robert Škifić, a u ime tvrtke Zadar International Port Operations članovi Uprave Barbaros Hayrettin Özakan te Stephen Xuareb.